Moderní umění a gotika 

Moderní umění a gotika
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
16. červenec 2018 - 31. prosinec 2050

stálá expozice

Cheb, stálá expozice - Galerie výtvarného umění v Chebu

www.gavu.cz/stale-expozice/

www.gavu.cz/moderni-umeni/

www.gavu.cz/gotika/


Sbírka moderního a současného umění GAVU Cheb není příliš široká, ve svých vrcholech však představuje naprosto výjimečný soubor prezentovaný ve stálé expozici. Na 70 prací reprezentuje vývoj českého umění 20. století až do současnosti. První část expozice je věnována umění před druhou světovou válkou. Obsahuje mimořádné kolekce Emila Filly (mj. dva předválečné kubistické obrazy) a Václava Špály (jeden z jeho slavných Mlýnů na Otavě). Nejvýznamnějším kusem sbírky je slavný surrealistický obraz Opuštěné doupě od Toyen, svými klíčovými díly jsou zastoupeni Josef Šíma, Kamil Lhoták, František Tichý či Karel Černý. Druhou část tvoří sály věnované informelu a geometrickým tendencím šedesátých let, nové figuraci, generaci osmdesátých let a umění po roce 1989. Podoba posledního sálu, v němž je vystaveno aktuální umění, se průběžně proměňuje. Jedna místnost této části stálé expozice je vyhrazena dočasným výstavám z depozitáře.


Cheb byl ve středověku významným centrem díky své pozici na cestě spojující Prahu a Norimberk. Tomu odpovídá i mimořádný fond gotického umění, zejména sochařství. Nejstarší vrstvu chebské sbírky představuje expresivní mystická pieta z dominikánského kláštera z doby kolem roku 1350 původem z Durynska či Frank. Chebská kronika z roku 1550 popisuje událost, kdy kázání neznámého mnicha právě před touto sochou vyústilo v pogrom proti místním Židům. Tvář Panny Marie vykazovala takovou míru utrpení, že byla na konci 19. století na žádost farníků ořezána a nově doplněna v kašírované hmotě. Při novodobém restaurování byl tento přídavek odejmut a socha zůstala bez tváře. Jen o něco mladší je trojice soch představující trůnící Madonu mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Janem Evangelistou z 60. let 14. století, pocházející ze špičkové pražské dílny. Třetím vrcholem sbírky je pozdně gotický oltář ze Seebergu (1520) s Pannou Marií a čtveřicí světců v původní gotické oltářní skříni, patřící k nejlepším pracím pozdně gotického umění u nás. Charakteristický styl opakující se i u několika dalších soch dokládá, že už šlo o dílnu, která měla své sídlo v Chebu. Další zajímavou skupinou je trojice Odpočívajících Kristů rovněž z počátku 16. století. Vysoká četnost tohoto námětu na Chebsku (evidujeme celkem šest soch) a jejich vzájemná blízkost opět naznačují, že sochy vznikly ve zdejší dílně. V tomto případě už ji můžeme poprvé ztotožnit se jménem konkrétního Mistra - Hanse Malera ml., u nějž předpokládáme školení u Hanse Leinbergera v Landshutu.

Galerie výtvarného umění v Chebu