100 years - 100 works of art / 100 artists - 100 fates 

100 years - 100 works of art / 100 artists - 100 fates
Art Gallery Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
27. October 2018 - 31. December 2019

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary

http://www.galeriekvary.cz/vystavy/100-let-100-del-100-umelcu-100-osudu


Art Gallery Karlovy Vary